OBCHODNÍ PODMÍNKY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Obsah:

 1. Úvodní ustanovení
 2. Předmět smlouvy a objednávka
 3. Cena, pokuty, faktury
 4. Forma platby
 5. Způsob platby
 6. Zabezpečení
 7. Garance spokojenosti
 8. Odpovědnost za obsah webu
 9. Závěrečná ustanovení
 10. Ochrana osobních údajů

 

Článek I. - Úvodní ustanovení

Tento nákupní řád (obchodní podmínky) platí pro nákup na webové stránce www.znamdejiny.cz. Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmět je koupě a prodej online kurzu Znám Dějiny (dále také jako ZD). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je obchodní společnost Proceed s.r.o., se sídlem Zengrova 1528/22, 160 00 Praha 6, IČ: 24682543, DIČ: CZ24682543, Spisová značka: C 165764 vedená u Městského soudu v Praze. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).

Předmět smlouvy je informační produkt. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autorů je zakázáno. V tomto materiálu můžete najít informace o produktech nebo službách třetích osob.

 

Článek II. - Předmět smlouvy a objednávka

Předmětem smlouvy je nákup a prodej online kurzu Znám Dějiny. Obsahuje 11 video dílů o českých dějinách, které posupně zveřejňujeme od června 2016 do června 2017.

Detailní informace budou včas oznámeny pomocí emailu, na který byla provedena objednávka online kurzu.

Veškeré informace týkající se objednávky poskytuje prodávající na stránce www.znamdejiny.cz.

Kupující objednává vybrané služby vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.znamdejiny.cz společnosti Proceed s.r.o. a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

Zrušit objednávku ze strany kupujícího lze dle bodu VII těchto Obchodních podmínek.

 

Článek III. - Cena, pokuty, faktury

Cena. Ve Shrnutí přihlášky najdete všechny ceny služeb na stránkách www.znamdejiny.cz

Smluvní pokuta. Pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.

Faktura. Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

 

Článek IV. - Forma platby

Platba je jednorázová. Kupující kupní cenu uhradí ihned po odeslání objednávkového formuláře.

Možnost koupě na splátky není.

 

Článek V. - Způsob platby

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Možnosti plateb:

 1. a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro
 2. b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další

 

Článek VI. - Zabezpečení

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

 

Článek VII. - Garance spokojenosti, reklamace

Za své produkty Proceed s.r.o. ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. Pokud kupující do 30 dnů od zaplacení usoudí, že pro něj Online kurz ZD není, prodávající vrací kupní cenu zpět.

Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti provede kupující elektronickou formou na tento email: jonas@znamdejiny.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a data nákupu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena bankovním převodem.

Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce placeného online kurzu.

 

Článek VIII. - Odpovědnost za obsah webu

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 

Článek IX. - Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 24.11.2016. Prodávající je oprávněn změnit obchodní podmínky, pro kupujícího je závazné znění obchodních podmínek v okamžiku nákupu.

 

Ochrana osobních údajů

Jsme potěšeni vaší návštěvou na našich webových stránkách a také vaším zájmem. Bereme ochranu vašich soukromých údajů vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlášení prodávajícího: Společnost Proceed s.r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce do kurzu Znám Dějiny jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.

Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas kupujícího: Vyplněním formuláře Přihláška souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze společnosti Proceed s.r.o., se sídlem Zengrova 1528/22, 160 00 Praha 6, IČ: 24682543, DIČ: CZ24682543, Spisová značka: C 165764 vedená u Městského soudu v Praze, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

 

Bezpečnost

Proceed s.r.o. přijímá technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránil u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

Právo na informace

Na požádání vám Proceed s.r.o. podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na jonas@znamdejiny.cz, kde vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Kodex ochrany údajů

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy.

Použití a postoupení osobních údajů

Proceed s.r.o. používá vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z naší strany vázáni diskrétností.

Možnost odhlášení

Chceme vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.